کتاب فروشندگان خاموشBOOK(A)10-فروشندگان خاموش


25,000 تومان

1 در انبار

فروش بیشتر، مشتری بیشتر و در نتیجه سودآوری بیشتر! اثبات چنین قضیه‌ای مشکل نیست و مفهوم آن در خود جمله نهفته است. اما روشی که برای فروش بیش‌تر در نظر گرفته می‌شود مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.