کتاب طراحی فروشگاه و تجارت رسانه های بصریBOOK(A)3-طراحی فروشگاه و تجارت رسانه های بصری


21,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

با ورود به عصر صنعتی ، همان طور که شیوه ی تولید نسبت به گذشته تغییر کرده ، از تولید تک محصولی مبتنی بر نیاز تولید کننده به تولید انوه برای عده ی وسیعی از آدمیان و یا همگان تغییر مسیر داده است . توزیع و مصرف نیز در عرصه ی چنین اقتصادی دگرگون شده و شیوه های جدید عرضه و فروش جایگزین فروش های سنتی گذشته گردیده اند . در این جابه جایی پارادایم های سنتی به صنعتی ، هرچند همه جوامع انسانی کم و بیش سهیم بوده و نقشی ایفا کرده اند.