کتاب فرهنگ واژگان مراکز خرید و مال هاBOOK(D)5-فرهنگ واژگان مراکز خرید و مال ها


در فرهنگ واژگان مراکز خرید و مال ها تعریف هزاران اصطلاح مربوط به مراکز خرید را که از انجمن ( شورای ) بین المللی مراکز خرید و مطبوعات دیگر گردآوری شده است. در یک کتاب جمع کرده است. این اصطلاحات چند رشته ی عمده ی صنعت را در بر میگیرد …