کتاب بازاریابی مراکز خرید و مال هاBOOK(D)4-بازاریابی مراکز خرید و مال ها


هر فصل این کتاب توسط یک متخصص مرکز خرید نوشته شده است که اصول و روال کاری مربوط به هر فصل را توضیح می دهد. به علاوه برخی از دیدگاه ها و تجربیات خود را ضمیمه آن کرده است. روال کاری ممکن است در مراکز مختلف متفاوت باشد. موردی که برای یک مرکز خرید تک ردیفه (باریکه) جواب می دهد. ممکن است برای یک مال منطقه ای مناسب نباشد. نظرات مطرح شده متعلق به نویسندگان مختلف هستند و سیاست ها یا توصیه های شورای ( انجمن ) بین المللی مراکز خرید نیستند.