کتاب همیشه آنلاینBOOK(C)13-همیشه آنلاین


فضای رقابتی و پویای امروزی همواره مورد بحث و نظرات مختلف صاحب نظران اقتصادی و مدیریت بوده است . متخصصان بازاریابی به عنوان یکی از پیشروان عرصه تجاری و به عنوان متولیان حفظ ، کنترل و توسعه سهم بازار شرکت ها همواره در این موضوع مهم صاحب نظر بوده اند فضای رقابتی و پویایی و اعتقاد به آن یک مهم است اما از آن مهم تر داشتن نقشه راه مناسب و همین طور چگونگی انتخاب مسیر آینده و به قول پرفسور کاتلر( ساختن آن ) است . کتاب همیشه آنلاین یکی از بهترین کتاب های تخصصی با مثال های واقعی از شرکت های مهم و پیشتاز در امر بازاریابی دیجیتال و محتوا سازی برای شرکت هاست .