کتاب مشتری خودکارBOOK(C)7-مشتری خودکار


توسعه ی فن آوری و شفافیت انتقال اطلاعات و به دنبال آن مشتریان هوشیار تنوع الگوهای کسب و کار و تشدید رقابت را در پی داشته است و در این فضای رقابتی تلاش بنگاه ها برای افزایش سهم بازار تلاشی برای تسخیر قلب و روح و روان مشتریان بالقوه و بالفعل است .