کتاب ترن هوایی کار آفرینیBOOK(C)6-ترن هوایی کار آفرینی


در قرن بیست ویکم زندگی میکنیم , دوره ای که فاصله ی دسترسی به هر نوع اطلاعاتی فقط به اندازه ی یک کلیک است. سطح آگاهی جوامع در هر زمینه ای با رفته است. دولت ها سعی در کوچک کردن خود دارند و از این رو, زندگی کارمندی در حال برچیده شدن است. در کشورمان استخدام رسمی به یک ارزو تبدیل شده و جوانان هم مثل سابق به دنبال کارمندی نیستند.