کتاب راه اندازی کسب و کار در ایرانBOOK(C)1-راه اندازی کسب و کار در ایران


پس از اتقلاب صنعتی، انقلاب کسب و کار و کارآفرینی و انقلاب فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال ، فضای اقتصادی کشورهای مختلف را دچار تغییر و تحولات فراوان کرد. کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته اقتصاد باز با رویکرد مشارکت بخش خصوصی را سرلوحه برنامه های توسعه ای خود قرار دادند. از طرف دیگر رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری جوامع را بر آن داشته تا با سیاست گذاری های خود بر توسعه کسب و کارهای بخش خصوصی تاکید بیش از پیش نمایند. بنابراین دنیای کنونی را می توان دنیای کسب و کار نامید.