کتاب هفت گام برای شروع موفق یک کسب و کارBOOK(B)8-هفت گام برای شروع موفق یک کسب و کار


داشتن کسب و کاری مستقل برای بسیاری به ویژه جوانان رویا و آرزویی دست نیافتنی است زیرا آنها نمیدانند که از کجا باید بیاغازند چه مسیری را باید بپیمایند و چه خطرهایی در این راه پیش پای آنها خواهد بود هرچند کتاب های بسیاری در بازار وجود دارند که نگاشته شده اند تا جویندگان را در این مسیر راه بنمایند اما اکثر آنها مجموعه ای از رویا پردازی ها باید ها و نباید های کلی هستند و کمتر راهکارهای کاربردی را به زبان و بیانی ساده و به دور از رویا پردازی و جاه طلبی ارایه می کنند .