ترفندهای فروشگاه های زنجیره ای آلدی برای صرفه جویی و افزایش فروشdownloud2_ ترفندهای فروشگاه های زنجیره ای آلدی برای صرفه جویی و افزایش فروش


8,000 تومان

فروشگاه های زنجیره ای آلدی در آلمان برای مهاجران تازه وارد نام آشناترین است. چون این فروشگاه ارزان ترین در آلمان است و تعداد کالاهای آنها کمتر اما پرمصرف ترین و پر فروش ترین و غالبا خوراکی و وسایل روزمره زندگی است. فروشگاه های آلدی بین دو برادر تقسیم شده و به آلدی جنوب وشمال شناخته می شود. شایع شده است که این دو برادر یهودی هستند و به علت یهودی بودن مالیات کمتر می دهند به همین دلیل کالاهای آنها ارزان تر از بقیه فروشگاه های آلمان است.