کتاب صوتی چگونه با طراحی و ایجاد یک باشگاه مشتریان موفق، مشتریان وفادارتری ایجاد کنیم؟ABook(A)2_ کتاب صوتی باشگاه مشتریان


آیا شما عضو باشگاه مشتریان فروشگاه یا نهاد خدماتی خاصی هستید؟