باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

کتاب باشگاه مشتریان – PDFebook(A)1_ خدمات مشتری


آیا شما عضو باشگاه مشتریان فروشگاه یا نهاد خدماتی خاصی هستید؟ اگر شما در کیف جیبی خود کارت مسافران کثیرالسفر را دارید، اگر شماره و اطلاعات‌ خود را در بوتیک‌ یا فروشگاهی ثبت کرده‌اید