زیتون
چیدمان فروشگاه کودک
زیتون
چیدمان فروشگاه کودک

فروشگاه زیتون واقع در خیابان آتشگاه اصفهان می باشد و دارای مساحت 800 متر و تعداد 25 نفر نیروی فروش است.میانگین مدت زمان حضور مشتری در این فروشگاه ۳۳ دقیقه است و طبق آمارها میانگین تعداد ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر که معادل ۳۰۰ تا۴۰۰ خانوار می باشد روزانه به این فروشگاه مراجعه می کنند.