مدیریت فروشگاه دوره
با تغییرات دنیای خرده فروشی
اختتامیه
مدیریت فروشگاه دوره
با تغییرات دنیای خرده فروشی
اختتامیه

با عوامل موفقیت فروشگاه های زنجیره ای آشنا شوید.

 در دو روز متوالی این دوره چه سرفصل هایی تدریس می شود؟