Merchandising

تا چه حد با مفاهیم مرچندایزینگ و چیدمان آشنایی دارید؟

به نظر شما بازآرایی یک فروشگاه تا چه حد می تواند در پیشرفت آن موثر باشد؟

آیا می دانید مرچندایزینگ تا چه میزان بر روی تصمیم خرید تاثیر دارد؟